ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott
elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján www.filmetnekem.eu) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető
a következő weboldalról:  http://www.filmetnekem.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és
letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: WATER FILM GROUP KFT.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2094
Nagykovácsi, Rozmaring utca 26.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@webdesignsuli.hu

Cégjegyzékszáma: 13 09 190837

Adószáma: 26213233213

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 30 207 1008

A szerződés nyelve: magyar

 A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Interware Kft

Székhely: 2191 Bag, Petőfi tér
14.

Honlap: www.interwarekft.hu

Email: kapcsolat@interwarekft.hu

Telefon: 06 20 559 1243

 • Alapvető rendelkezések:

Filmkészítés igény

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely
fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött
szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá
tartozik. Ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a
megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási
szándékát a megrendelő a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben
jelezheti az info@filmetnekem.hu címen. A szerződés a jelentkezési űrlap
kitöltésével és a Küldés (Jelentkezem) gombra való kattintással jön létre és a WATER
FILM GROUP KFT. -vel (2094 Nagykovácsi Rozmaring utca 26 . cégjegyzékszám: 13
09 190837, adószám: 26213233213) köttetik meg.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)
kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez
vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a
szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható
pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi
kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a
fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött
szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül
elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének
napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli
megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig,
legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap
elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti
írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap
elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap
elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés
kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék
kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben –
a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az
időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha
a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három
hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4)
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A
vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A
fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót
ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék
nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő
megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási
jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási
határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével
megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek
ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától
függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött,
illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy
gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára
vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés
esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
A törvény további részletei megtekintése itt.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a
megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő
jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton
történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így
tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa a
cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött
csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
Kiemelten ügyeljen a termék használatlanságára, ugyanis a használatából eredő
károknak megtérítése a Vásárlót terheli!
A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre
kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az
esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.
(például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék
visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla
számra visszatéríti a termék vételárát.

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
  Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
  valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
  szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül
  is irányadók.

 • A jelen Szabályzat 2019. február 21. napjától hatályos és visszavonásig
  hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
  A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a
  weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy
  rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás
  automatikusan érvényes.

 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
  vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált
  felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
  kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket,
  nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
  részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
  tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének
  letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
  írásos hozzájárulása nélkül.

Szerzői jogok

 • Miután a filmetnekem.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a filmetnekem.hu
  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
  (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való
  felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
  Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 • A filmetnekem.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
  átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
  hivatkozással lehet.

 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére,
  a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
  internetes reklámfelületeire.

 • Tilos a filmetnekem.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja
  vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen
  módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a filmetnekem.hu
  weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 • A filmetnekem.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
  hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával
  lehetséges.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
  felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
  bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
  veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
  oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
  alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 • Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.filmetnekem.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Budapest 2019. 02. 21.

[wpdm_package id='145']